Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Jasika Art OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Jasika Art OÜ -ga ostu- müügi suhtesse

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on kontaktandmed, mis on Jasika Art OÜ-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, emaili aadress, telefoninumber).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Jasika Art OÜ.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Jasika Art OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

elukoht/asukoht;

kontaktandmed.

kõiki kliendi poolt edastatud andmed s.h on Jasika Art OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused

Seaduses sätestatud alustel on Jasika Art OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Jasika Art OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendi tellimusi

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Jasika Art OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Jasika Art OÜ kasutab kliendiandmeid toodete pakkumisel?

Jasika Art OÜ saadab Klientidele oma pakkumisi ja infot uute toodete kohta.

Kliendil on õigus igal ajal Jasika Art OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti vahendusel, info [at] jasikaart.com.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Isikuandmete töötlemise kord

Jasika Art OÜ töötleb isikuandmeid ainult Kliendi tellitud kauba kätte toimetamiseks ja  kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule).

Me ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info [at] jasikaart.com.

 

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil info [at] jasikaart.com.